...watashi ha watashi tachi no tameni tsuyoi kokoromiteiru...
Labels: |